Gegen das Parken auf dem Bürgersteig in der Rue de Folschette

Verfasser der Petition kontaktieren

Diese Diskussionsthemen wurden automatisch hergestellt fuer PetitionGegen das Parken auf dem Bürgersteig in der Rue de Folschette.


Gast

#1

2013-11-07 12:47

Sandra,
géif direkt mat ënnerschreiwen, allerdings stellt sech dobäi éen aanere Problem, an zwar déen datt se dann an d'Rue de la Montagne sech stelle ginn, wou dann souwisou 2 Autos'en scho bal nit laanschtenéen kommen, a wou di Läit di do wunnen, sech den Auto un der Heck ganz opkraatzen, a schon ass déen nächste Problem do. Di 2 Saache musse matenéen u-gepaakt ginn

Gast

#2 Re:

2013-11-07 13:56

Ech wollt der Gemeng propséieren dass d'Leit sollen entweder an der Cité op denen öffentlechen Parkplazen kéinte parken oder am Haff vun der aaler Schoul

 


Gast

#3 Gast

2013-11-10 18:07

An dann mussen d leid dei matt hieren kanner bei dei aal schoul op de bus gin wou parken?

Gast

#4 Re: Gast

2013-11-11 00:40

Dat war just eng Idee, am einfachsten wier wahrscheinlech déi öffentlech Parkplazen an der Cité, do sin der jo genug déi am fong geholl nit benotzt gin, an mir hoffen dass d Leit jo och nit fir éiweg mussen ausweichen op parkplazen an hier garage kennen geschwenn notzen'


Gast

#5 Re:

2013-11-12 14:31

#1: -

Allerdengs , an do ass et scho sportlech am Moment fir eran ze kommen.