Przywrócenie ruchu na granicy polsko-niemieckiej dla pracowników transgranicznych/ Öffnung der deutsch-polnischen Grenze für Berufspendler

    Szanowny Pan Prezes Rady Ministrów  

oraz  

Szanowny Pan Minister Zdrowia  

oraz  

Szanowny Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

oraz

Szanowny Pan Wojewoda Zachodniopomorski  

oraz Szanowny Pan Wojewoda Lubuski      

oraz Szanowny Pan Główny Inspektor Sanitarny

PETYCJA w sprawie zmiany  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (dalej jako rozporządzenie zmieniające)    

Działając na podstawie art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, we własnym  imieniu oraz grupy podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego pisma zatytułowanym: „Podmioty wnoszące petycję”, w interesie pracowników transgranicznych  zamieszkałych w mieście Szczecinie  i okolicach oraz  w  niemieckich powiatach Vorpommern-Greifswald oraz Uckermark, tj. polskich i niemieckich obywateli zamieszkałych w mieście Szczecinie i okolicach, a pracujących bądź prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec w obrębie 50 km od granicy polsko-niemieckiej, jak również w imieniu polskich i niemieckich obywateli zamieszkałych w Niemczech  w obrębie 50 km od granicy polsko-niemieckiej a pracujących w Polsce tj.  w  Szczecinie i okolicach oraz w interesie publicznym, zwracam się z wnioskiem:

1)  o  zmianę rozporządzenia zmieniającego poprzez  uchylenie § 1 pkt 1 ) rozporządzenia zmieniającego , a tym samym  przywrócenie możliwości przekraczania granic bez obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny dla pracowników transgranicznych wykonujących czynności zawodowe w  państwie sąsiadującym , ewentualnie,  

2) o uchylenie § 1 pkt 1 ) rozporządzenia zmieniającego oraz o zmianę  § 2 w ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  w ten sposób, iż wprowadzona zostanie możliwość  przekraczania granicy polsko-niemieckiej  bez obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny dla pracowników transgranicznych  wykonujących czynności zawodowe w  państwie sąsiednim w strefie do 50 km od granicy polsko-niemieckiej w obie strony,                                                        

UZASADNIENIE                             

Uzasadniając powyższe stanowisko wskazać należy w pierwszej kolejności, iż postanowienia  § 1 pkt 1 ) rozporządzenia zmieniającego bezpodstawnie odebrały 7.000 obywatelom Polski z naszego regionu możliwość wykonywania pracy, a tym samym zagroziło ich egzystencji, pozostawiając bez środków do życia.   W skład tak znacznej liczby pracowników transgranicznych naszego rejonu zaliczyć należy po pierwsze polskich obywateli zamieszkujących w niemieckim powiecie Uckermark. Zdecydowana większość tych osób, tj. 3.500 osób pracuje w Szczecinie i okolicach. Po drugie szacunkowo kolejne 3.500 mieszkańców Szczecina i okolic codziennie dojeżdża do pracy do niemieckiego powiatu Uckermark. 

Osoby świadczące pracę w Polsce  zaprzestały wykonywać pracę  albowiem  w przewarzającej większości nie były w stanie  z otrzymywanego wynagrodzenia wynająć dodatkowego mieszkania na czas obowiązywania powyższych rystrykcji   dla siebie bądź całej swojej rodziny po polskiej stronie, bądź nie były w stanie w ciągu dwóch dni porzucić dotychczasowego ośrodka swoich interesów życiowych, który już od  nawet 13  lat znajdował po stronie niemieckiej.

Jeśli zaś chodzi o mieszkańców Szczecina i okolic, którzy codzinnie dojeżdzają do pracy do  niemieckich miejscowości przygranicznych część z nich również porzuciła stanowiska pracy albowiem, nie była w stanie rozłączyć się z rodziną mieszkającą w Polsce. Niemiecki rząd landu Meklemburgia Pomorze-Przednie zaproponował wprawdzie tym osobom, które zdecydowały się zostać po niemieckiej stronie  dodatkowe wsparcie finansowe, które jednak po dwóch tygodniach się kończy i osoby te ponownie będą zmuszone do podjęcia decyzji o pozostaniu po niemieckiej stronie granicy, bądź o powrocie do Polski.  

Ponadto, nałożenie obowiązku 14-dniowej kwarantanny na pracowników transgranicznych odebrało szpitalom z powiatu Uckermark pracowników służby zdrowia, tak potrzebnych do walki z koronawirusem albowiem aż 50 % pracowników tych szpitali stanowią Polacy na co dzień mieszkający w Szczecinie i okolicach. Z dniem 06.04.2020 rząd Niemiec obradował nad dalszymi krokami walki z pandemią zalecając landom wprowadzenie kolejnych obostrzeń. Kazdy kto wraca z zagranicy do Niemiec poddany zostanie 14-dniowej kwarantannie. Owe rozporzadzenie weszło  w zycie 10.04 i bedzie mialo zastowowanie jednak u osob, ktore spedzily kilka dni zagranica, wiec nie bedzie dotyczylo osob codziennie pracujacych zagranica. Istnieje więc możliwość ponownego pochylenia się nad sytuacją dojeżdżających do pracy do państwa sąsiedniego Polakow, nie zaś jedynie przedłużanie ogólnego zakazu przekraczania granicy do 3 maja 2020r., nie uwzględniając szczególnej sytuacji pracowników transgranicznych.

W dalszej kolejności należy wskazać, iż uszczelnienie granic dla pracowników transgranicznych,którzy mieszkają bądź pracują na terenie Niemiec w obrębie 50 km od granicy z Polską jest środkiem  zbyt daleko idącym, albowiem Niemcy zastosowali środki walki z pandemią odpowiadające środkom wprowadzonym w Polsce, jak również ze względu na niską liczbę przypadków zarażonych wirusem w tym regionie.

Należy zwrócić uwagę, iż w niemieckich landach graniczących z Polską również wdrożono restrykcyjne zakazy mające powstrzymać rozpowszechnianie się wirusa tj. m.in. zakaz kontaktów międzyludzkich jak również zakaz przemieszczania się ludności pomiędzy poszczególnymi landami. Ponadto wskazać należy, iż w żadnym z landów graniczących z Polską nie ma wysokiej liczby osób zarażonych wirusem, tj. w landzie Meklemburia Pomorze-Przednie 531 stan z dn. 06.04 oraz w landzie Brandenburgia 1.511 stan z dn. 06.04. Co więcej land Meklemburgia Pomorze-Przednie należy do landów z najmniejszą liczbą osób zarażonych wirusem w całych Niemczech.

Jeszcze korzystniej pod względem osób zarażonych wirusem sytuacja wygląda w niemieckich powiatach bezpośrednio graniczących z Polską (czyli powiatach, które leżą w obrębie 50 km od granicy polsko-niemieckiej), tj. w powiecie Uckermark wynosi na dzień 09.04 24 osoby, w powiecie Vorpommern-Greifswald 82 stan z dn. 07.04.   Zrozumiałym jest, iż istnieje wysokie ryzyko,iż osoba przebywająca z Bawarii Nordrhein-Westfalen, Badenii-Wüttembergii bądź Berlina mogłaby przywieść wirusa do Polski, dlatego uzasadnionym jest co do zasady wprowadzenie nakazu odbycie kwarantanny dla osób przybywających z Niemiec. Takie osoby nie przekraczają jednak w swoim życiu zawodowym granicy codziennie, zatem jeśli zdecydują się na czasowy powrót do Polski, odbycie przez nich 14-dniowej kwarantanny nie jest dla nich środkiem tak dotkliwym jak dla nas, pracowników transgranicznych z przygranicznych regionów.  

Jak już powszechnie wiadomo w związku z pandemią koronawirusa gospodarka światowa, a w tym również Polska znajdzie się w kryzysie gospodarczym na wielką skalę. Regionalna prasa z Województwa Zachodniopomorskiego donosi, iż zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego 62,8 procent badanych zachodniopomorskich pracodawców planuje redukcję zatrudnienia, a 31 procent zawieszenie działalności. Dlatego niezrozumiałym wydaje się, mając na uwadze  ww. argumenty , fakt dalszego ograniczania mozliwości wykonywania pracy w Polsce szacunkowo przez 3500 polskich obywateli zamieszkującyh niemieckie tereny do 50 km od granicy.

Utrata pracy za granicą przez mieszkańców Szczecina i okolic również negatywnie wpłynie  na wzrost bezrobocia w województwie zachodniopomorskim albowiem pracownikowi transgranicznemu przysługuje co do zasady  zasiłek dla bezrobotnych w kraju zamieszkania, a więc w Polsce. 

Mając na uwadze powyższe  postulowane zmiany są jak najbardziej zasadne, służą interesowi publicznemu, w żaden sposób nie zwiększają stanu zagrożenia zakażenia wirusem w Polsce i mają na celu równe traktowanie wszystkich obywateli Polski, również tych mieszkających bądź pracujących w państwie sąsiednim. 

W związku z powyższym wnoszę o jak najszybsze rozpatrzenie niniejszego wniosku.

Wyrażam zgodę na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję.

Z wyrazami szacunku,   Katarzyna Werth   

Załączniki:

1. lista podmiotów składających petycję wraz z ich danymi

2. Zgody podmiotów składających petycję na reprezentację przez podmiot wnoszący petycję.        

 

- deutschsprachige Version -  

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender des Ministerrates  

und  

Sehr geehrter Gesundheitsminister  

und  

Sehr geehrter Minister des Inneren und der Verwaltung  

und Sehr geehrter Herr Wojewode der Wojewodschaft Westpommern 

und Sehr geehrter Herr Wojewode der Wojewodschaft Lubuskie  

und   Sehr geehrter Herr Hauptinspektor des Sanitätsdienstes   

PETITION  

zur Änderung der Verordnung des Gesundheitsministers vom 24. März 2020 zur Änderung der Verordnung über die Erklärung des Zustands der Epidemie auf dem Gebiet der Republik Polen (im Folgenden nur "Änderungsverordnung").   Auf der Grundlage der Artikel 2 und 4 des Petitionsgesetzes vom 11. Juli 2014 im eigenen Namen und im Namen der in Anhang 1 dieses Schreibens aufgeführten Gruppe von Subjekt mit dem Titel "Subjekt, der eine Petition einreichen", im Interesse der Grenzgänger mit Wohnsitz in der Stadt Szczecin und Umgebung sowie in den deutschen Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Uckermark, d.h. polnischer und deutscher Staatsbürger, die in der Stadt Szczecin und Umgebung wohnen und in Deutschland im Umkreis von 50 km von der deutsch-polnischen Grenze arbeiten oder geschäftlich tätig sind, sowie im Interesse polnischer und deutscher Staatsbürger, die in Deutschland im Umkreis von 50 km von der deutsch-polnischen Grenze wohnen und in Polen, d.h. in Szczecin und Umgebung, arbeiten, beantrage ich hiermit:  

1.      die Änderungsverordnung zu ändern, indem § 1 Satz 1) der Änderungsverordnung aufgehoben und damit die Möglichkeit des Grenzübertritts ohne die Verpflichtung zur Durchführung einer 14-tägigen Quarantäne für Grenzgänger, die ihre berufliche Tätigkeit in dem Nachbarland ausüben, wieder eingeführt wird, Hilfsweise  

2.      § 1 Satz 1 der Änderungsverordnung aufzuheben und § 2 im Absatz 6 der Verordnung des Gesundheitsministers vom 20. März 2020 über die Bekanntgabe des Epidemie-Zustands auf dem Gebiet der Republik Polen so zu ändern, dass die Möglichkeit des Grenzübertritts über die polnisch-deutsche Grenze eingeführt wird, ohne die Verpflichtung zur Durchführung einer 14-tägigen Quarantäne für Grenzgänger, die in einem Nachbarland im Bereich von bis zu 50 km von der polnisch-deutschen Grenze entfernt in beiden Richtungen eine berufliche Tätigkeit ausüben,   da die Änderungen der Punkte 1 und 2 auch im öffentlichen Interesse liegen.    

BEGRÜNDUNG                            

Zur Unterstützung dieser Position ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen von § 1 Satz 1) der Änderungsverordnung den polnischen Bürgern unserer Region ungerechtfertigterweise die Möglichkeit zur Arbeit entzogen und damit ihre Existenzgrundlage bedroht und sie ohne die Mittel zum Leben gelassen haben. Zu der großen Zahl von Grenzgängern in unserem Gebiet gehören erstens polnische Staatsbürger, die im deutschen Landkreis Uckermark leben. Die überwiegende Mehrheit dieser Menschen, d.h. 3.500 Personen, arbeitet in und in der Umgebung von Szczecin.

Zweitens pendeln schätzungsweise ebenfalls 3.500 Einwohner von Szczecin und Umgebung täglich zur Arbeit in den deutschen Landkreis Uckermark. Personen, die in Polen arbeiteten, stellten ihre Erwerbstätigkeit ein, weil sie in der überwiegenden Mehrheit nicht in der Lage waren, für die Dauer der oben genannten Einschränkungen eine zusätzliche Wohnung für sich oder ihre gesamte Familie auf polnischer Seite anzumieten, oder sie konnten ihren Lebensmittelpunkt,der sich auf deutscher Seite bereits seit sogar 13 Jahren befand, nicht innerhalb von zwei Tagen verlassen. Was die Bewohner von Szczecin und Umgebung betrifft, die täglich in deutsche Grenzstädte pendeln, so haben einige von ihnen auch ihre Arbeit aufgegeben, weil sie sich nicht von ihren in Polen lebenden Familien trennen wollten.

Obwohl die deutsche Regierung von Mecklenburg-Vorpommern denjenigen, die sich entschieden haben, auf der deutschen Seite der Grenze zu bleiben, zusätzliche finanzielle Unterstützung angeboten hat, endet diese nach zwei Wochen und diese Menschen werden sich erneut entscheiden müssen, auf der deutschen Seite der Grenze zu bleiben oder nach Polen zurückzukehren.

Darüber hinaus hat die Verhängung einer 14-tägigen Quarantänepflicht für Grenzgänger den Krankenhäusern in der Uckermark die Mitarbeiter des Gesundheitswesens entzogen, die zur Bekämpfung des Coronavirus so dringend benötigt werden, da bis zu 50 % der Beschäftigten in diesen Krankenhäusern Polen sind, die in und um Szczecin wohnen.

Ab dem 06.04.2020 beriet die Bundesregierung über weitere Schritte zur Bekämpfung der Pandemie und empfahl den Ländern weitere Einschränkungen. Jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehrt, wird für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Diese Verordnung trat am 10.04. in Kraft und wird bei Personen angewendet, die mehrere Tage im Ausland verbracht haben. Sie gilt also nicht für Personen, die täglich im Ausland arbeiten. Es ist daher möglich, die Situation von Polen, die in ein Nachbarland pendeln, erneut zu überdenken und nicht nur das allgemeine Grenzübertrittsverbot bis zum 3. Mai 2020 zu verlängern, ohne die besondere Situation von Grenzgängern zu berücksichtigen.

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Abschottung der Grenzen für Grenzgänger, die im Umkreis von 50 km um die polnische Grenze in Deutschland leben oder arbeiten, zu weit geht, da Deutschland Pandemie-Maßnahmen angewandt hat, die denen in Polen gleichwertig sind, sowie aufgrund der geringen Zahl von Fällen, die in dieser Region mit dem Virus infiziert wurden.

Zu beachten ist, dass auch in den an Polen angrenzenden deutschen Bundesländern restriktive Verbote erlassen wurden, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, d.h. ein Verbot von Kontakten von Mensch zu Mensch sowie ein Verbot des Personenverkehrs zwischen einzelnen Bundesländern. Außerdem ist zu beachten, dass in keinem der an Polen angrenzenden Bundesländer eine hohe Zahl von Menschen mit dem Virus infiziert ist, d.h. in Mecklenburg-Vorpommern 531, Stand zum 06.04. und in Brandenburg 1.511, Stand zum 06.04. Darüber hinaus ist Mecklenburg-Vorpommern eines der Bundesländer mit der geringsten Zahl an virusinfizierten Menschen in ganz Deutschland. Noch günstiger ist die Situation im Hinblick auf die Infizierten in den direkt an Polen angrenzenden deutschen Landkreisen (d.h. Landkreisen, die im Umkreis von 50 km von der deutsch-polnischen Grenze liegen), d.h. im Landkreis Uckermark sind es am 09.04 24 Personen, im Landkreis Vorpommern-Greifswald 82 am 07.04. Es ist nachvollziehbar, dass ein hohes Risiko besteht, eine Person aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Berlin könnte das Virus nach Polen einschleppen, so dass es grundsätzlich gerechtfertigt ist, für Personen, die aus Deutschland kommen, eine Quarantäneanordnung zu verhängen. Allerdings überqueren diese Personen die Grenze nicht jeden Tag in ihrem Arbeitsleben.

Wenn sie sich also entschließen, vorübergehend nach Polen zurückzukehren, ist ihre 14-tägige Quarantäne keine so strenge Maßnahme wie für uns Grenzarbeiter aus Grenzregionen.

Wie bereits allgemein bekannt ist, wird sich die Weltwirtschaft, darunter auch Polen, in Folge der Coronavirus-Pandemie in einer großen Wirtschaftskrise befinden. Die regionale Presse in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie berichtet, dass laut einer Umfrage des Arbeitgeberverbandes Westpommern 62,8 Prozent der befragten Arbeitgeber in Westpommern planen, die Beschäftigung zu reduzieren, und 31 Prozent beabsichtigen, ihre Tätigkeit einzustellen. Angesichts der oben genannten Argumente erscheint es daher unverständlich, dass die Möglichkeit, in Polen zu arbeiten, für 3500 polnische Bürger, die in Deutschland, bis zu 50 km von der Grenze entfernt leben, weiter eingeschränkt wird.

Der Verlust der Arbeit im Ausland durch die Einwohner von Szczecin und Umgebung wird sich auch negativ auf den Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie auswirken, da der Grenzgänger grundsätzlich Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung in seinem Wohnsitzland, d.h. in Polen, hat.

In Anbetracht dessen sind die postulierten Änderungen so gerechtfertigt wie möglich, sie dienen dem öffentlichen Interesse, erhöhen in keiner Weise das Risiko einer Virusinfektion in Polen und zielen auf die Gleichbehandlung aller polnischen Bürger ab, einschließlich derjenigen, die in einem Nachbarland leben oder arbeiten.  

Ich bitte daher darum, dass dieser Antrag so schnell wie möglich bearbeitet wird. Wir stimmen der Offenlegung der Daten des Petitionsstellers zu.  

Mit freundlichen Grüßen Katarzyna Werth   

Anlagen:

1.      Liste der Subjekte, die die Petition einreichen, und ihre Angaben

2.      Zustimmung der Subjekte zu deren Vertretung durch den Petitionssteller  

Unterschreibe diese Petition

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich Katarzyna Werth, meine in diesem Formular gemachten Angaben an Personen weiterzugeben, die hinsichtlich des Sachverhalts die Entscheidungsgewalt haben.

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht öffentlich online angezeigt.

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht öffentlich online angezeigt.Bezahlte Werbung

Wir machen bei 3000 Menschen Werbung für diese Petition.

Erfahren Sie mehr …